Disclaimer

      Disclaimer 

Aan de inhoud  van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst in deze website  is uitsluitend informatief en indicatief.

<Ondanks de zorg  die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt weergegeven onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt met regelmaat aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en  zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ruiter en Pony club V.O.F. J&B Schanswijk heeft tevens het recht om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te  korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Ruiter en Pony club V.O.F. J&B Schanswijk kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt  is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie  wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige  (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en  geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ruiter en Pony club V.O.F. J&B Schanswijk heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar  het uitsluitend oordeel van Ruiter en Pony club V.O.F. J&B Schanswijk sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Ruiter en Pony club V.O.F. J&B Schanswijk stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei direct of indirecte  schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband  houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om  deze website te kunnen raadplegen. Ook is de manege noch de websitebeheerder niet  verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

© Alle (intellectuele) eigendomsrechten van deze site zoals logo, teksten, film’s , foto’s en lay-outs zijn voorbehouden aan Jan Willem Poots/ de beheerder van deze website. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website, ergo de daarin opgenomen gegevens, films, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie, berusten uitsluitend bij Jan Willem Poots/ beheerder van deze website.

 Zonder voorafgaande uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming van Ruiter en Pony club V.O.F. J&B Schanswijk en/of beheerder van deze website is het niet toegestaan de inhoud  van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze website.

Misbruik van de website, het misbruiken van tekst, foto’s, films en andere informatiedragers die door de beheerder zijn geplaatst is ten strengste verboden en kan tot strafvervolging leiden.

Foto’s/video’s die zijn geplaatst, zijn met de meeste  zorgvuldigheid geselecteerd. Indien om uiteenlopende redenen bezwaar wordt gemaakt tegen de plaatsing van een of meerdere foto’s/video’s, zullen wij na overleg met de belanghebbende de betreffende foto/foto’s/video/video’s eventueel verwijderen.

Gedeponeerd op 06-04-2011

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.